PRAVILA NAGRADNE IGRE “TO POLETJE BO NORD” 

  1. člen

Po teh pravilih prireja »Nord Drinks, Žabče 24, 5220 Tolmin, ID za DDV SI 83630350« (v nadaljevanju »Nord Drinks«), nagradno igre oz. nagradne igre v reklamne namene na področju Republike Slovenije. Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Instagram. Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje ali upravlja Instagram. Instagram je v tem primeru le gostitelj.

  1. člen

Nagradna igra poteka v obliki objav na zidu Instagram strani »Nord Hard Seltzer», dostopna na spletnem naslovu: www.facebook.com/nordhardseltzer

Nagradna igra bo potekala od srede, 28.07. 2021, do vključno ponedeljka, 9.08. 2021, do 20:00. Zmagovalci bodo objavljeni v torek, 10. 08. 2021.

  1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Evropske Unije, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse potrebne podatke. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat.

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

  1. člen

Način sodelovanja v nagradni igri: sodelujoči, starejši od 18 let, mora:

  1. Napisati komentar pod objavo o nagradni igri (označiti 3 prijatelje).
  2. Na Instagram ‘story’ objaviti video ali fotografijo, povezan z geslom “To poletje bo NORD”. Sodelujoči v objavi označi Nord Hard Seltzer Instagram profil. Če ima sodelujoči nastavljen profil na “zasebni”, mora za sodelovanje v nagradni igri posredovati posnetek zaslona objavljenega storyja organizatorju nagradne igre (Nord drinks) preko instagram direktnih sporočil (@nordhardseltzer). Organizator lahko vse fotografije ali videe (objavljene in posredovane) objavi na svojem profilu. 

5. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izbral tri dobitnike nagrad. Glavno nagrado bo prejela oseba, ki jo bo določil žreb in bo izpolnila vse aktivnosti iz 4. člena. Drugi dve nagradi izbere organizator nagradne igre glede na kreativnost pri ustvarjanju story objav. 

Izbor nagrad je opredeljen v 6. členu pravil. Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni preko privatnega sporočila z nadaljnjimi navodili.

  1. člen

Nagradni sklad obsega:

Glavna nagrada (en nagrajenec): 3-dnevni najem Balkan Camper vozila med 1. 9. in 31. 10. 2021, po predhodnem dogovoru in 5 kartonov (24kos)  Nord Hard Seltzerja. 

Druge nagrade (dva nagrajenca):  2x karton Nord Hard Seltzer (24kos).

  1. člen

Nagrajenci bodo obveščeni preko zasebne pošte znotraj Instagrama, najkasneje 24 ur po izboru.

Vsak nagrajenec bo pozvan, da v roku 7 dni pošlje podatke (ime, priimek, e-mail, telefonska številka) za namen obveščanja o poteku nagradne igre ter prevzema nagrad. Če nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade. Postopek prevzema se dogovori z nagrajencem, ko nagrajenec pošlje svoje podatke. V kolikor je bil izbran nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli. Skupno število nagrajencev v času trajanja nagradne igre: tri (3).

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

8. člen

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od »Nord Drinks d.o.o., Žabče 24, 5220 Tolmin« (upravljavec) kadarkoli zahteva:

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

–Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

– Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

– Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic.

S sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov “info@nordhardseltzer.si”

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre –»Nord Drinks d.o.o., Žabče 24, 5220 Tolmin« Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani.

Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre.

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

9. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil so objavljeni na povezavi: www.nordhardseltzer.si

10. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@nordhardseltzer.si

11. člen

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice (višja sila, odpoved strežnika, naravne posledice), ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko spletne strani, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

12. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Novi Gorici.

Pravila pričnejo veljati 28. 07. 2021. 

 

Ljubljana, 28. julij 2021